Datapolitik

BEHANDLING AF DINE OPLYSNINGER:

Indholdet her omhandler information om bla. Dataforordningsloven som trådte i kraft pr. 25.05.18 i hele EU og således også her i Danmark. Det betyder skærpede forholdsregler for alle virksomheder som håndterer personfølsomme oplysninger. Alle bliver underlagt Datatilsynets forordninger og tilsyn. Du ejer dine personlige oplysninger og skal give dit samtykke til hvem og hvad det skal bruge til. Du bliver spurgt om samtykke ved vores første møde, og får information om hvordan dine data bliver håndteret hos mig. Jeg har indhentet databehandleraftaler med mine samarbejdspartnere, som sikrer, at dine data bliver håndteret sikkert.

I forbindelse med psykologisk behandling af dig, er jeg som dataansvarlig forpligtet til at indsamle og behandle en række personoplysninger om dig, jf. Psykologloven og Bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psykologer.

Jeg kan dog ikke garantere 100% sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger frivilligt og på eget ansvar.

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan jeg i den forbindelse, bruger og i nogle tilfælde videregiver dine personoplysninger.

TAVSHEDSPLIGT OG OPBEVARING AF DINE OPLYSNINGER:

Jeg skriver journal. Det vil sige, at jeg skriver noter om fx dine sociale forhold og dit helbred. Formålet er at give dig en god og relevant behandling.

Jeg kan modtage oplysninger om dig fra din læge og andre, hvis du har givet dit samtykke til, at de sender oplysningerne til mig.

Jeg har tavshedspligt, og det er kun mig der har adgang til din journal.

Jeg kan give oplysninger videre til din læge og andre, hvis du har givet dit samtykke til det.

Jeg sender nødvendige regningsinformationer til betalere, hvis nogen (Sygesikringen, forsikring, kommune) betaler dine samtaler helt eller delvist.

Din journal bliver opbevaret i et arkivskab under dobbelt lås, eller i et sikret journalsystem, der ligger hos en databehandler jeg har en aftale med. Jeg gemmer dine oplysninger i 5 år, i særlige tilfælde længere.

Din journal bliver tilintetgjort 5 år efter du sidst har været her, i særlige tilfælde senere.

Jeg sender nødvendige regningsinformationer til min revisor, så jeg kan få lavet årsregnskab. Min revisor har tavshedspligt.

OPLYSNINGS- OG UNDERRETNINGSPLIGT:

Jeg har pligt til at bryde min tavshed, hvis der er alvorlig risiko for, at du eller andre kommer til skade.

Jeg har pligt til at underrette kommunen, hvis jeg er bekymret for et barns trivsel og udvikling.

DINE RETTIGHEDER VEDRØRENDE OPLYSNINGERNE:

Du har ret til at få at vide, hvad der står i din journal. Kontakt mig hvis du vil have en kopi. Journalkopi udleveres ikke til andre end dig.

Man må ikke slette i en journal, men hvis noget er forkert, kan vi tilføje en rettelse. Vi kan rette og slette i alt andet end journalen, hvis der er fejl.

Hvis du er utilfreds med hvordan jeg håndterer dine oplysninger, så sig det til mig, så finder vi en løsning. Hvis du stadig er utilfreds, kan du klage til Datatilsynet.

UTILSIGTEDE HÆNDELSER:

Har du oplevet, at noget er gået galt i forbindelse med din eller din pårørendes behandling?

Hjælp os med at lære af vores fejl, så det samme ikke sker for andre.

Læs mere om utilsigtede hændelser, og hvordan du kan gøre opmærksom på dem: Folder om utilsigtede hændelser

HVORDAN KLAGER MAN OVER BEHANDLING I SUNDHEDSVÆSENET?

Læs mere om, hvordan du kan klage over sundhedsvæsenet her: Klag over en behandling

HVORDAN SØGER MAN ERSTATNING?

Læs mere om, hvordan du søger erstatning hvis du har fået en skade som følge af behandling i sundhedsvæsenet: Søg erstatning som patient

Her er link til den side, jeg anvender til at hjælpe dig med at anmelde en skade: Hjælp en patient med at søge erstatning

LOVE OG REGLER:

Om journaler:
Autorisationslovens kapitel 6, og Journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Om samtykke til registrering af data:
Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f .

Psykologlovens §14 samt bekendtgørelse om behandling af personoplysninger nr. 567 af 19. maj 2017 om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser.

Om behandling af personoplysninger: EUs Persondataforordning, artikel 6 og 7.

Om pligt til at underrette om fare:
Sundhedsloven paragraf 41. Sundhedsloven kapitel 9, paragraf 41-48.

Om skærpet underretningspligt, når det gælder børn og unges trivsel:
Serviceloven paragraf 153.

Om at klage over min behandling af dine oplysninger:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. www.datatilsynet.dk

Lovgivning opdateres løbende, og der kan ske ændringer. Anden relevant lovgivning kan gælde ud over ovennævnte.

Min hjemmeside lægger ikke cookies på din computer.

Til din orientering følger hermed Dansk Psykolog Forenings udformning af privatlivspolitik:

Privatlivs- og cookiespolitik for selvstændige psykologers klinik

Behandling af dine oplysninger

Vi er i forbindelse med psykologisk behandling af dig som dataansvarlig forpligtet til at indsamle og behandle en række personoplysninger om dig, jf. Psykologloven og Bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psykologer.

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan vi i den forbindelse bruger og i nogle tilfælde videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger

Min praksis indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger: Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnummer, personnummer, køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse. Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”): Helbredsoplysninger.

Formål

Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål: Min behandling af dig, udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv., kommunikation med andre sundhedspersoner, læger eller sygehuse, indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser, afregningsformål, overholdelse af vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.:

Dokumentationspligt; Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen; Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer; Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder; Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre; Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder; Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter; Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning.

Frivillighed

Når jeg indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig. Konsekvensen af ikke at give mig personoplysningerne vil være, at jeg ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at jeg ikke vil kunne behandle dig.

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere: Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb. Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Psykolognævnet, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning. Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret). Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer. Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser. I andre tilfælde, og såfremt der foreligger samtykke, videregives oplysninger til forsikringsselskaber.

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er: Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h). Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af Psykologloven samt Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser. Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om Psykologhjælp af Juli 2016. Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).

Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos mine databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra mig. Mine databehandlere er p.t. Compugroup Medical, og Proton Technologies AG.

Opbevaring og slettepolitik

Jeg opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Jeg har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 5 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor jeg er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af Bekendtgørelse om psykologers pligt at føre ordner optegnelse, som bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse, tilføjelse.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte mig på telefonnummer 30635687 eller mail: aaen@pm.me

DATAANSVARLIG:
Anne-Marie Aaen
Psykolog
CVR. 32 91 78 36
Akacietorvet 3
3520 Farum
TLF. 30 63 56 87
MAIL: aaen@pm.me

Udfærdiget 28. april 2021